Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБСАЙТА BGTIME.TV

влизат в сила от 20 март 2015. Предните условия може да намерите тук

Предходни разпоредби

I. Настоящите Общи условия за ползване на услугите, достъпни през уебсайта bgtime.tv влизат в сила на 20 март 2015г. по отношение на всички настоящи и бъдещи потребители на Услугата.

II. С влизането в сила на настоящите Общи условия се прекратява действието на актуалните до този момент Общи условия влезли в сила на 15.10.2012 г.

III. Потребителите се считат уведомени за измененията на Общите условия от деня на публикуването им в Сайта. В случай на несъгласие с новите Общи условия и нежелание от страна на потребителя да ги приеме, същият може в 30-дневен срок от публикуването им да възрази писмено на адрес support@bgtime.tv. След изтичане на този срок и при липса на възражение от страна на потребителя, настоящите Общи условия се считат за приети от него като по този начин същият се съгласява с прилагането на всичките им разпоредби.

Общи положения

Чл.1 (1) С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между „МайТВ.БГ” ЕООД (My TV.BG EOOD), ЕИК 202254191, със седалище и адрес на управление: гр. София п.к. 1113, район р-н Изгрев бул. "Драган Цанков" No 36, бл. СТЦ Интерпред, офис 117 и крайните потребители, ползващи услугата съгласно чл. 3 от настоящите Общи условия, предоставяна от „МайТВ.БГ” ЕООД посредством интернет страницата bgtime.tv (наричана по-долу „Услугата“).

(2) По смисъла на настоящите Общи условия “краен потребител” означава всяко физическо лице, което след регистрация ползва Услугата на „МайТВ.БГ” ЕООД единствено за лично ползване и единствено на територията на някоя от държавите, посочени на https://bgtime.tv/countries, по отношение на която изрично е указано, че е налице възможност за достъп до Услугата.

Чл.2 (1) Настоящите Общи условия са задължителни за „МайТВ.БГ” ЕООД и крайните потребители.

(2) С регистрацията на краен потребител на интернет страницата bgtime.tv същият декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Приемането на Общите условия от крайните потребители е задължително предварително условие за ползване на Услугата.

(3) Общите условия имат задължителен характер спрямо крайните потребители от момента на приемането им. Общите условия могат да бъдат изменяни и допълвани и заменяни с нови по инициатива на „МайТВ.БГ” ЕООД или в други, предвидени в действащото законодателство случаи. Измененията и допълненията на Общите условия, както и замяната им с нови Общи условия, влизат в сила в срок не по-малко от 30 дни от датата на публикуването им на bgtime.tv или от по-късна дата, ако такава е изрично предвидена в тях.

(4) Промените на Общите условия имат задължителен характер спрямо заварените крайни потребители, в случай че не възразят писмено пред „МайТВ.БГ” ЕООД на e-mail адрес support@bgtime.tv в срок до седем дни от датата на уведомяването за измененията съгласно ал.З. При наличие на възражение съгласно предходното изречение, договорът между крайния потребител и „МайТВ.БГ” ЕООД, по силата на който се ползва услугата, се прекратява.

Улсуга, осигурявана и предоставяна от „МайТВ.БГ” ЕООД

Чл.З (1) Чрез интернет страницата bgtime.tv на крайните потребители се предоставя: (i) достъп в реално време до линейни медийни услуги и (ii) достъп по заявка на потребителя на нелинейни медийни услуги, излъчвани съгласно Закон за радиото и телевизията (в сила от 5.03.2014 г.).

(2) Срещу заплащане от крайните потребители на такса в размер, определен от „МайТВ.БГ” ЕООД, на потребителите се предоставя възможност за достъп до Услугата единствено в рамките на предварително определен абонаментен период от време, за който потребителя е заплатил съответната такса.

(3) Услугата предоставя възможност на крайните потребители за достъп до съответните линейни и нелинейни медийни услуги, единствено за лично използване. Забранено е използването на сайта bgtime.tv с цел реклама или всяка друга форма на привличане на клиенти.

(4) „МайТВ.БГ” ЕООД запазва правото си във всеки един момент да преустанови предлагането на някоя от предоставяните медийни услуги, или да добави нова медийна услуга към вече предлаганите. Преустановяване предлагането на някоя от предоставяните медийни услуги не може да бъде основание за каквито и да било претенции от страна на потребителя към „МайТВ.БГ” ЕООД, нито може да бъде основание за предсрочно прекратяване на договора между страните.

Условия за ползване на услугата

Чл.4 Предоставянето на услугата се извършва на основание неформален договор при общи условия, сключен между „МайТВ.БГ” ЕООД и съответния краен потребител. Договорът влиза в сила от момента на приемането на настоящите Общи условия от крайния потребител съгласно чл.2, ал.2.

Чл.5 (1) Краен потребител, желаещ да ползва услугата, следва да се регистрира на интернет страницата bgtime.tv.

(2) При осъществяване на регистрацията по ал. 1 крайният потребител предоставя най- малко следните данни: потребителско име и адрес на електронна поща.

(3) С оглед осъществяване на регистрацията по ал. 1, крайният потребител следва да регистрира в системата на Paypal.com дебитната или кредитната карта, посредством която ще се извършват плащания на такси за ползване на услугата.

Чл.6 (1) „МайТВ.БГ” ЕООД създава отделен потребителски акаунт за ползване на услугата на всеки краен потребител, регистрирал се съгласно чл.5.

(2) Крайните потребители могат да използват услугата единствено чрез потребителския си акаунт.

(3) В потребителския акаунт на крайния потребител се съдържа информация за избрания от него абонаментен период за ползване на услугата и текущия статус на абонамента.

Чл.7 (1) Услугата може да бъде използвана единствено при наличие на постоянна интернет свързаност (streaming) на съответното устройство, чрез което същата ще се ползва.

(2) С оглед технически необезпокояваното използване на услугата е необходимо устройствата, чрез които същата се използва, да отговарят на следните минимални технически изисквания (препоръчителна конфигурация): Core2Duo 2GHz, 4GB RAM, графична карта с видеоускорение, звукова карта, операционна система Windows 7 или по-нова версия, интернет браузъри Firefox 20 или по-висока, Google Chrome 30 или по-висока, най-новият Adobe Flash плъгин, който поддържа Н.264 видеоформат.

(3) Заглавията могат да бъдат гледани с високо качество (1280x720 пиксела) при минимална постоянна скорост на интернет връзката от 2,5Mb/s, а със стандартно качество (720x540 или 720x400 пискела, в зависимост от формата на съответното заглавие) при минимална постоянна скорост на интернет връзката от 1024Kbit/s.

(4) Устройствата, чрез които може да бъде използвана Услугата, са персонални компютри (в това число и преносими персонални компютри), мобилни устройства (смартфони и таблети), както и телевизионни приемници (посредством специално периферно устройство, доставено от „МайТВ.БГ” ЕООД).

(5) Крайният потребител има възможност да използва услугата едновременно на до три устройства, позволяващи използването й.

(6) При използване на Услугата копия на предоставяните медийни услуги не се запазват в паметта на устройството, чрез което се осъществява достъп до тях (няма възможност за download).

Чл.8 (1) Активирането на услугата се осъществява в срок до един час след като „МайТВ.БГ” ЕООД е получило заплатената от крайния потребител такса за използването й за определен абонаментен период.

(2) Абонаментният период за ползване на услугата е 1, 3, 6 или 12 месеца, по избор на крайния потребител и започва да тече от активирането на услугата съгласно ал. 1.

(3) Първоначално избраният абонаментен период за ползване на услугата се посочва от крайните потребители при извършване на регистрацията съгласно чл. 5, ал.1, като впоследствие крайните потребители могат да променят избрания от тях абонаментен период за ползване на услугата. Промяната на абонаментния период се прилага за ползване на услугата след изтичането на вече заплатения абонаментен период.

Финансови условия

Чл.9 (1) За използване на услугата от крайните потребители се дължи заплащане на такса в размер, посочен в Тарифата на „МайТВ.БГ” ЕООД.

(2) Размерът на таксата за ползване на услугата е различен в зависимост от избрания от крайния потребител абонаментен период за ползването й, посочен в потребителския му акаунт.

(3) „МайТВ.БГ” ЕООД има право да променя размера на таксите, дължими за ползване на услугата, като за приложим се счита размерът, действащ към момента на заплащане на съответната сума.

Чл.10 (1) Заплащането от крайните потребители на дължимата такса за използване на услугата се извършва посредством потребителския им акаунт.

(2) Крайните потребители заплащат дължимата такса за ползването на услугата авансово, преди началото на съответния абонаментен период.

(3) Плащането на такса за използване на услугата се извършва с дебитна или кредитна карта през системата на Paypal.com съобразно условия за извършване на плащания чрез Раура1, достъпни на www.paypal.com. Плащания може да се извършват и чрез други способи, при изрично посочена на интернет страницата bgtime.tv възможност за това.

(4) Плащането се счита извършено след постъпване на сумите по банковата сметка на „МайТВ.БГ” ЕООД.

(5) Данните за дебитната или кредитна карта на съответния краен потребител, чрез която се извършват плащания на дължими такси за ползване на услугата, са посочени от последния в системата на Paypal.com, посредством която се извършват плащания на такси за ползване на услугата и могат да бъдат променяни по всяко време от крайния потребител. За валидни се считат данните, посочени към момента на заплащане на съответната сума.

(6) С изтичането на съответния абонаментен период, от кредитната, респективно дебитната карта на крайните потребители се удържа автоматично следваща такса съобразно абонаментния период, посочен в потребителския им акаунт. Правилото по предходното изречение не се прилага, ако до изтичането на съответния платен абонаментен период краен потребител изрази по указания в сайта bgtime.tv начин желанието си да не бъде извършено посоченото удържане. В този случай предоставянето на услугата се спира с изтичането на текущия абонаментен период и се възобновява със заплащане на следваща абонаментна такса.

(7) В случай че автоматичното удържане по ал. 6 на такса за следващ абонаментен период се окаже невъзможно и същата не е заплатена по друг начин, предоставянето на услугата се спира до заплащането на такса за ползване на услугата.

Чл.11 „МайТВ.БГ” ЕООД може по своя преценка да предостави, като част от свои промоционални кампании, възможност за заплащане на част или на пълния размер на дадена такса, дължима за използване на услугата, чрез ваучер и/или промоционален код. В такива случаи условията за осъществяване на плащането и използването на предоставения ваучер и/или промоционален код се определят за конкретната промоция. Доколкото в конкретната промоция не са предвидени специални условия, се прилагат настоящите Общи условия.

Чл.12 (1) Крайните потребители, които се регистрират за първи път съгласно чл. 5, ал. З, получават възможност да ползват услугата в рамките на еднократен седемдневен тестов период. Тестовият период по предходното изречение започва да тече от активирането на услугата, което се осъществява от крайните потребители в избран от тях момент след регистрацията по чл. 5, ал. З.

(2) Условията за регистрация на Paypal.com позволяват еднократно предоставяне на тестов период за ползване на услугата на даден краен потребител, регистрирал се в системата съгласно чл.5, ал. З, независимо от броя на регистрираните от него дебитни или кредитни карти.

(3) В случай, че до изтичането на указания в ал. 1 седемдневен срок потребителите не заявят отказ от ползване на услугата чрез дерегистрация, извършена посредством потребителския им акаунт на интернет страницата bgtime.tv, се приема, че същите са съгласни да продължат да я ползват в рамките на абонаментния период, посочен в потребителския им акаунт. Първият абонаментен период започва да тече от деня на изтичане на тестовия период.

(4) При липса на изричен отказ съгласно предходната алинея, „МайТВ.БГ” ЕООД удържа от дебитната/кредитната карта на крайния потребител, посочена в потребителския му акаунт, такса в размер, съответстващ на посочения от него абонаментен период за ползване на услугата.

Права и задължения на страните

Чл.13 (1) „МайТВ.БГ” ЕООД предоставя услугата в съответствие с предвиденото в настоящите Общи условия.

(2) „МайТВ.БГ” ЕООД има право да получава всички дължими от крайните потребители такси за предоставената им услуга.

Чл.14 „МайТВ.БГ” ЕООД осъществява наблюдение на процеса на предоставяне на услугата, като при констатиране на технически проблеми следва да предприема необходимите мерки с оглед отстраняване на проблемите в максимално кратки технологични срокове.

Чл.15 „МайТВ.БГ” ЕООД има право да променя параметри и характеристики на Услугата, да променя условия и начин на ползването и/или предоставянето й, да спира или прекратява нейното предоставяне, както и да предоставя нови, различни от описаната в чл. З услуга, чрез които се осигурява достъп до медийните услуги, излъчвани от доставчиците на медийни услуги. Настоящите Общи условия ще се прилагат в отношенията между страните и в случаите, посочени в предходното изречение.

Чл.16 Крайните потребители са уведомени, че всяка един от доставчиците на медийните услуги, до които имат достъп през сайта bgtime.tv, има право по всяко време едностранно и без предупреждение да променя съдържанието на предоставяните от него медийни услуги, за което МайТВ не носи отговорност. Крайните потребители нямат право на каквито и да е претенции към МайТВ в случай на промяна в медийните услуги от страна на доставчиците на медийни услуги, които са част от Услугата, до която им е предоставен достъп.

Чл.17 (1) Крайните потребители имат право да ползват Услугата и предоставения им достъп до медийни услуги единствено съгласно предвиденото в настоящите Общи условия.

(2) Крайните потребители нямат право да използват предоставения им достъп до заглавията за търговски цели, да представят публично програмите на излъчваните телевизии, да предоставят на трети лица възможност за достъп до програмите на излъчваните телевизии, да записват или запазват по друг начин копия на програмите на излъчваните телевизии, да предоставят на трети лица по какъвто и да е начин копия на програмите на излъчваните телевизии, както и да предоставят на трети лица каквито и да е услуги, свързани с предоставения им достъп до програмите на излъчваните телевизии.

(3) Всички действия на крайните потребители, противоречащи на Общите условия, които имат или биха могли да имат за последица застрашаване работоспособността на интернет страницата bgtime.tv, на Услугата или дейността на „МайТВ.БГ” ЕООД като цяло, както и действия, които водят или биха могли да доведат до нарушаване на права върху обекти на интелектуална и/или индустриална собственост или други права и законни интереси, ще бъдат смятани от „МайТВ.БГ” ЕООД за нарушаване на настоящите Общи условия.

(4) В случай на нарушение на настоящите Общи условия, „МайТВ.БГ” ЕООД има право да предприеме спрямо съответния краен потребител действията, предвидени в настоящите Общи условия и в приложимото законодателство.

Чл.18 (1) Крайните потребители нямат право по какъвто и да е начин да прехвърлят на трети лица свои права или задължения или да предоставят на трети лица възможност да упражняват изцяло или отчасти техни права, възникнали от отношенията им с „МайТВ.БГ” ЕООД във връзка с използването на Услугата.

(2) Крайните потребители се съгласяват, че „МайТВ.БГ” ЕООД има право да прехвърля на трети лица изцяло или отчасти правата и/или задълженията си по правоотношенията с крайните потребители.

Чл.19 (1) Крайните потребители имат право да искат информация от „МайТВ.БГ” ЕООД относно условията за ползване на услугата.

(2) Крайните потребители имат право да сигнализират „МайТВ.БГ” ЕООД за констатираните от тях проблеми, свързани с ползването на услугата.

(3) Крайните потребители са длъжни да заплащат по определения от „МайТВ.БГ” ЕООД начин дължимите суми за ползване на услугата.

Срок на договора. Прекратяване

Чл.20 (1) Страните сключват договор за неопределен период от време. Представяната Услуга ще бъде активна единствено в съответствие с избрания и заплатен от потребителя абонаментен план.

(2) Договорът може да бъде прекратен по взаимно съгласие на страните по всяко време, с което те заявяват, че нямат претенции една към друга.

Чл.21 Потребителят има право да прекрати договора чрез изпращане на писмено известие до „МайТВ.БГ” ЕООД. Ако потребителя прекрати договора преди изтичането на заплатения от него абонаментен план, той може да претендира връщане на неизползваната сума за остатъка от периода на договора.

Чл.22 „МайТВ.БГ” ЕООД има право да прекрати едностранно и без предизвестие договора с потребителя, без да дължи връщане на платени от потребителя суми или друго обезщетение, в случай че се е установило нарушение на настоящите Обши условия от страна на потребителя.

Чл.23 В случай на прекратяване на договора от страна на потребителя поради несъгласие с публикувани нови Общи условия, на връщане подлежат пропорционална част от предплатените до края на срока на договора суми, които ще останат неизползвани.

Интелектуална собственост

Чл.24 (1) Всички медийни услуги, достъп до които се предоставя чрез Услугата, представляват защитени обекти на авторски и сродни на тях права и съдържат обекти на такива права.

(2) Интернет страницата bgtime.tv съдържа информация, материали, функции и др., които представляват защитени обекти на авторски и сродни на тях права и съдържа обекти на такива права.

(3) Използването на Услугата в нарушение на разпоредбите на настоящите Общи условия освен нарушаване на договореностите между крайните потребители и „МайТВ.БГ” ЕООД, може да съставлява и нарушение на права върху обекти, които са предмет на чужда интелектуална и/или индустриална собственост, както и на други защитени от закона права и законни интереси на „МайТВ.БГ” ЕООД и/или на трети лица. За всяко нарушение по този член съответният краен потребител поема за своя сметка цялата отговорност - гражданска, административно-наказателна или наказателна и заплащането на наложени от компетентен орган санкции и/или обезщетения на засегнатите лица.

Отговорности

Чл.25 (1) Крайните потребители отговарят за верността и опазването в тайна на своите потребителски имена, пароли или каквито и да било други данни, предоставени във връзка с регистрации и/или ползването на Услугата съгласно настоящите Общи условия.

(2) Крайните потребители носят цялата отговорност, произтичаща от предоставянето и използването на данни в нарушение на настоящите Общи условия.

Чл.26 (1) „МайТВ.БГ” ЕООД не носи вина и отговорност за:

- прекъсване или влошаване на качеството на услугата, дължащо се на неспазване на някой от параметрите по чл. 7 и/или вследствие на причина, намираща се извън контрола на „МайТВ.БГ” ЕООД;

- функционалността на мрежата с данни на крайните потребители, нито за нейната хардуерна и софтуерна обезпеченост;

- функционалността и обезпечеността на публичната интернет мрежа и свързаността на крайните устройства на потребителите с нея;

- каквито и да било евентуални вреди, възникнали за крайните потребители в случай, че последните не са били своевременно информирани за промени в Услугата или в начина й на ползване поради нередовното й използване;

- евентуално наличие на „вируси” или други вредоносни последици от използването на интернет страницата bgtime.tv;

- погрешно заплащане от крайните потребители на суми за използване на услугата; съдържанието на интернет страници, към които пренасочват връзки, разположени на bgtime.tv;

- данните, посочени от крайния потребител при регистрацията му с оглед ползване на услугата, вкл. посочване на неверни данни;

- всякакви други обстоятелства, намиращи се извън контрола на „МайТВ.БГ” ЕООД.

(2) „МайТВ.БГ” ЕООД не носи отговорност за прекъсване на услугата или влошаване на нейното качество в случай, че крайният потребител е в неизпълнение на свое задължение.

(3) По смисъла на настоящия член „извън контрола на „МайТВ.БГ” ЕООД” е всяко действие или бездействие на краен потребител или трето лице, неработоспособност на интернет свързаност, или каквато и да е друга причина, независеща от „МайТВ.БГ” ЕООД, водеща до влошено качество или прекъсване на услугата или до невъзможност същата да се ползва необезпокоявано, вкл., но не само: поради неправилно боравене с техника и оборудване от страна на краен потребител или трето лице, неизпълнение на задължение на краен потребител във връзка с ползването на услугата, хакерска атака върху сайта bgtime.tv, форсмажорно обстоятелство и други обстоятелства, които не се дължат на виновно поведение от страна на „МайТВ.БГ” ЕООД.

Чл.27 (1) „МайТВ.БГ” ЕООД има право да спира или прекратява предоставянето на услугата на крайни потребители в случай, че последните нарушават свои задължения, свързани с ползването и/или заплащането на Услугата, като предоставянето на Услугата може да се възобнови при отстраняване на нарушението.

(2) В случай на нарушаване на разпоредбите на настоящите Общи условия, „МайТВ.БГ” ЕООД има право и да заличи регистрацията по чл. 5, ал. 1 на виновните крайни потребители.

(3) Предплатените от крайните потребители такси, отнасящи се за периода на спиране на предоставянето на услугата съгласно ал. 1, респ. периода след прекратяване на услугата съгласно ал. 1 или заличаване на регистрацията съгласно ал. 2, не подлежат на възстановяване.

(4) В случай на нарушаване на разпоредбите на настоящите Общи условия, „МайТВ.БГ” ЕООД има право и да:

- предприеме законови действия за предотвратяване и/или преустановяване на нарушения на свои права и законни интереси, както и такива на трети лица, извършени от крайни потребители;

- предприеме законови действия за обезщетяване от виновните крайни потребители на имуществени и/или неимуществени права и законни интереси, нарушени от тях;

- уведоми компетентните органи в случай на нарушаване от крайни потребители на чужди права и законни интереси;

- уведоми носителите на засегнати права и законни интереси за констатирано нарушение, извършено от крайни потребители;

- предприеме други допустими от закона действия по своя преценка.

Рекламации. Спорове.

Чл.28 (1) Всеки краен потребител има право да отправи рекламация до „МайТВ.БГ” ЕООД в случай, че Услугата не може да бъде използвана поради причини, за които „МайТВ.БГ” ЕООД отговаря.

(2) Рекламация се подава от засегнатия краен потребител в писмен вид, в срок до 24 часа от момента, в който е възникнало основанието за нея, на следната електронна поща: support@bgtime.tv.

(3) Рекламацията трябва да съдържа задължително най-малко следната информация; в какво се състои оплакването, кога и при какви обстоятелства е констатирано; доказателство, че таксата, дължима за използване на услугата, е надлежно заплатена за абонаментния период, в който е възникнало основанието за рекламация; описание на техническите параметри на устройствата и скоростта на интернет връзката на крайния потребител, посредством които се ползва услугата; други, относими към случая факти и обстоятелства по преценка на крайния потребител.

(4) След получаване на рекламация, „МайТВ.БГ” ЕООД открива рекламационна процедура. В случай, че въз основа на получената съгласно ал. З информация рекламацията бъде преценена за основателна, „МайТВ.БГ” ЕООД предоставя на крайния потребител обезщетение, изразяващо се в предоставяне на допълнителен период от време за ползване на услугата, след изтичането на заплатения от крайния потребител абонаментен период, отговарящ на периода, през който крайният потребител не е могъл да използва услугата.

(5) Извън предоставянето на обезщетение съгласно ал.4, крайните потребители нямат право на други претенции за обезщетяване на настъпили за тях вреди, причинени от проблеми при използване на услугата.

Чл.29 Споровете между „МайТВ.БГ” ЕООД и крайните потребители се решават чрез преговори, а ако това се окаже невъзможно, или страните не са стигнали доброволно до споразумение по взаимно съгласие, се отнасят за разрешаване пред компетентния съд. Страните се съгласяват, че в случай на спор между тях ще се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Недействителност

Чл.30 С приемането на настоящите Общи условия страните се съгласяват, че недействителност на дадена клауза по настоящите Общи условия няма да доведе до недействителност на целите или на части от настоящите Общи условия, нито ще доведе до недействителност на договора, сключен между тях. При установяване на недействителна клауза в Общите условия, същата се заменя или от повелителните норми на българското законодателство или от установената в подобни случаи съдебна и/или търговска практика, а останалата част на Общите условия запазва своята сила.

Заключителни разпоредби

Чл.31 (1) Писмената кореспонденция между „МайТВ.БГ” ЕООД и крайните потребители се осъществява чрез електронни писма.

(2) E-mail адрес на „МайТВ.БГ” ЕООД за кореспонденция с крайни потребители: support@bgtime.tv.

(3) Крайният потребител посочва адрес на електронна поща за кореспонденция в потребителския си акаунт, като съобщенията, изпратени на посочения адрес, се считат за надлежно изпратени и приети.

(4) В случай, че поради някаква причина, електронната поща на потребителя бъде деактивирана, или вече не съществува, а потребителя не е уведомил за това „МайТВ.БГ” ЕООД, като предостави своевременно нова електронна поща за контакт, то всички съобщенията, изпратени на последния известен адрес на електронна поща, ще се считат за надлежно изпратени и приети.

Чл.32 По неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл.33 Настоящите Общи условия влизат в сила от 20 март 2014 г.