Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБСАЙТА BGTIME.TV

Тези Общи условия за ползване на услугите, достъпни през уебсайта bgtime.tv („Общи условия“), влизат в сила на 30.11.2018 по отношение на всички настоящи и бъдещи потребители на услугите. С влизането им в сила се прекратява действието на Общите условия за ползване на услугите, достъпни през уебсайта bgtime.tv, в сила до 30.11.2018 г. Потребителите се считат уведомени за измененията в Общите условия от деня на публикуването им в уебсайта bgtime.tv.

Общи положения

Чл.1(1) Общите условия уреждат отношенията между „МайТВ. БГ“ ООД, ЕИК 202254191, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, район Сердика, бул. "Цар Освободител" No 10, ет. 3 („МайТВ“) и физическите лица, които ползват услугите и съдържанието, предоставяни чрез уебсайта bgtime.tv за лични цели, и/или закупуват стоките, предлагани на уебсайта bgtime.tv (“Потребители”).

(2) По силата на Общите условия и чрез уебсайта bgtime.tv МайТВ предоставя на Потребителите срещу възнаграждение, услугите, описани в чл. 4 по-долу, които включват, но не се ограничават до услуги на информационното общество, свързани с достъп до информация и съдържание, услуги по поддръжка, както и свързани с това услуги във вид на текст, изображения, аудио, видео и/или друго цифрово съдържания, така както е установено в тези Общи условия („Услугата“).

(3) Текстът на Общите условия, във формат, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане, е достъпен в интернет на следния адрес: terms_2018_11.pdf, а електронна препратка към тях е видима в долната част на всяка страница от уебсайта.

Сключване на договора. Изменения

Чл.2(1) За да използват Услугата, Потребителите сключват договор за предоставяне на цифрово съдържание при действието на тези Общи условия. Договорът влиза в сила от момента на завършване на процеса по регистрация и създаване на потребителски профил.

(2) За целите на сключване на договора по ал. 1, Потребителят се регистрира в уебсайта bgtime.tv. При регистрацията Потребителят:

(3) За да завърши процеса по регистрация и да може да използва Услугата съгласно предвиденото в чл. 5 по-долу, Потребителят следва да извърши следното:

(4) След завършване на регистрацията МайТВ изпраща на Потребителя потвърждение за сключения договор.

(5) Приемането на Общите условия е задължително предварително условие за ползване на Услугата, поради което без изразено съгласие процесът на регистрация не може да приключи.

Чл.3(1) Общите условия имат задължителен характер за Потребителя от момента на приемането им. Общите условия могат да бъдат изменени по инициатива на МайТВ или в други, предвидени в действащото законодателство случаи.

(2) В случай, че Потребител, който има действащ договор с МайТВ не е съгласен с изменените Общи условия и не желае да ги приеме, същият може в едномесечен срок от получаване на съобщението за изменение да се откаже от договора си с МайТВ, без да дължи обезщетение, като изпрати писмено уведомление на адрес support@bgtime.tv. С получаване на уведомлението договорът между Потребителя и МайТВ ще се счита за прекратен. Потребителят няма право да се откаже от договора, ако изменението в Общите условия е вследствие на нормативни промени или разпореждане на компетентен орган.

(3) При липса на възражение от страна на Потребителя, изменените Общи условия се считат за приети.

Услуга предоставяна от МайТВ

Чл.4(1) Чрез уебсайта bgtime.tv на Потребителя се предоставя достъп до цифрово съдържание във вид на аудио-визуално и друго съдържание, включващо, но не ограничено до радио и телевизионни програми и други ресурси. Информация за предлаганото съдържания е достъпна на https://bgtime.tv/tv_program.

(2) Срещу заплащане на такса в размер, определен от МайТВ, на Потребителя се предоставя възможност за достъп до Услугата единствено в рамките на предварително определен абонаментен период, за който Потребителят е заплатил съответната такса.

(3) Услугата предоставя възможност за достъп до цифрово съдържание единствено за лично използване на територията на съответната държава при условията на Регламент (ЕС) 2017/1128. Забранено е използването на сайта bgtime.tv с друга цел, включително с цел извършване на търговска дейност, публично прожектиране/показване на Услугата, излъчване, предаване/препредаване по кабел, сателит или по безжичен път или даване на достъп на трети лица чрез интернет връзка/онлайн, използване с цел реклама или всяка друга форма на привличане на клиенти.

(4) МайТВ периодично подобрява Услугата, като изменя съдържанието, характеристиките, условията и начина на предоставянето и. Във връзка с това може да създава или премахва определени функционалности на Услугата или определено съдържание, както и да спира или преустановява предоставянето им, като това не може да бъде основание за каквито и да било претенции от страна на Потребителя към МайТВ нито може да бъде основание за предсрочно прекратяване на договора между страните.

Условия за ползване на Услугата

Чл.5(1) Предоставянето на Услугата се извършва на основание договор при общи условия, след регистрация на Потребителя, създаване на потребителски профил и заплащането на такса за избрания абонамент. С цел предоставяне на Услугата МайТВ автоматично създава потребителски профил на всеки Потребител, който се регистрира съгласно чл. 2.

(2) Потребителите могат да използват Услугата единствено чрез потребителския си профил. В него се съдържа информация за избрания абонамент за ползване на Услугата, текущия му статус (активен/неактивен), история на заявените услуги и извършените плащания. От потребителския си профил Потребителят може по всяко време да избере абонаментен план и да заплати таксата за абонаментния период, за който желае да ползва Услугата. Потребителят получава достъп до Услугата само след като получи потвърждение за активирането на Услугата съгласно чл. 7.

Чл.6 (1) Предлаганата Услуга изисква наличие на интернет свързаност на съответното крайно устройство на Потребителя, чрез което се ползва.

(2) Достъпът до цифрово съдържание се предоставя на Потребителя при поискване, чрез медиен поток (streaming), в избрано от Потребителя време и място. Медийният поток представлява предаване на постоянен поток от аудио и/или видео сигнали чрез електронна съобщителна мрежа от уебсайта bgtime.tv или посредством електронна препратка към уебсайтове, създавани, поддържани и администрирани от трети лица, до крайно устройство на Потребителя, което му предоставя възможност да гледа и слуша съдържанието в реално време и многократно, включително с опции за стартиране, спиране, и превъртане. При използване на Услугата Потребителят няма право да запазва копия на предоставяното аудио-визуално съдържание в паметта на устройството, чрез което се осъществява достъп до него (да извършва download).

(3) С оглед технически необезпокояваното използване на Услугата е необходимо устройствата, чрез които същата се използва, да отговарят на следните минимални технически изисквания (препоръчителна конфигурация): Core2Duo 2GHz, 4GB RAM, графична карта с видеоускорение, звукова карта, операционна система Windows 7 или по-нова версия, интернет браузъри Firefox 20 или по-висока, Google Chrome 30 или по-висока, най-новият Adobe Flash плъгин, който поддържа Н.264 видеоформат.

(4) Заглавията могат да бъдат гледани с високо качество (1280x720 пиксела) при минимална постоянна скорост на интернет връзката от 2500Kbp/s, а със стандартно качество (720x540 или 720x400 пискела, в зависимост от формата на съответното заглавие) при минимална постоянна скорост на интернет връзката от 1024Kbp/s.

(5) Устройствата, чрез които може да бъде използвана Услугата, са персонални компютри (в това число и преносими персонални компютри), мобилни устройства (смартфони и таблети), смарт телевизори, както и други телевизионни приемници.

(6) Потребителят има възможност да използва Услугата едновременно на до три устройства, позволяващи използването й като МайТВ не поставя ограничения в броя на преглежданията или използванията на цифровото съдържание в рамките на периода на достъп.

Чл.7 (1) Активирането на Услугата се осъществява в срок до един час след като МайТВ е получило заплатената от Потребителя такса за избрания абонамент. При активиране на Услугата за съответния абонамент, МайТВ изпраща на Потребителя потвърждение за активирането.

(2) Абонаментният период за ползване на Услугата е 1, 6 или 12 месеца, по избор на Потребителя и започва да тече от изпращане на потвърждението за активирането на Услугата съгласно ал. 1.

(3) Първоначално избраният срок на абонамент за ползване на Услугата се посочва от Потребителя при извършване на абонирането за услугата, като след изтичането на този срок Потребителят може да го промени. Промяната се прилага за ползване на Услугата след изтичането на вече заплатения абонамент.

Финансови условия

Чл.8 (1) За използване на Услугата се дължи заплащане на такса в размер, посочен в Тарифата на МайТВ.БГ, достъпна на адрес https://bgtime.tv/plans. Посочената такса представлява крайна цена с включени всички данъци.

(2) Размерът на таксата за ползване на Услугата е различен в зависимост от избрания от Потребителя пакет и абонаментен период за ползването й, посочен в потребителския му профил.

(3) МайТВ има право да променя размера на таксите, дължими за ползване на Услугата, като за приложим се счита размерът, действащ към момента на заплащане на съответната сума.

Чл.9 (1) Заплащането на дължимата такса за използване на Услугата се извършва посредством потребителския профил.

(2) Потребителят заплаща дължимата такса за ползването на Услугата авансово, преди началото на съответния абонаментен период.

(3) Плащането на такса за използване на Услугата се извършва с дебитна или кредитна карта като се използва трето лице извършващо услуги за плащане.

(4) Плащането се счита извършено след постъпване на сумите по сметка на МайТВ. Потребителят има право да получи фактура за заплатените от него такси. В случай че Потребителят желае да му бъде издадена фактура, той уведомява МайТВ и предоставя допълнителни данни, съгласно изискуемите по закон задължителни реквизити на фактурата.

(5) Данните за дебитната или кредитна карта на съответния Потребител, чрез която се извършват плащания на дължими такси за ползване на Услугата, са посочени от последния в системата на съответния търговц, посредством който се извършват плащанията.

(6) С изтичане на съответния абонаментен период, от кредитната, респективно дебитната карта на Потребителя се удържа автоматично следваща такса съобразно абонамента, посочен в потребителския профил. Правилото по предходното изречение не се прилага, ако до изтичането на съответния платен абонамент, договорът бъде прекратен или Потребителят изрази желание, посоченото удържане да не бъде извършвано, като изпрати известие на следния адрес: support@bgtime.tv. В този случай предоставянето на Услугата се спира с изтичането на текущия абонаментен период и се възобновява когато Потребителят избере нов абонамент и заплати, свързаната с това абонаментна такса.

(7) В случай, че автоматичното удържане по ал. 6 на такса за следващ абонаментен период се окаже невъзможно поради невалидна дебитна/кредитна карта, недостатъчна наличност или поради каквато и да е друга причина извън контрола на МайТВ и същата не е заплатена по друг начин преди изтичането на текущия абонамент, предоставянето на Услугата се спира до заплащането на такса за ползване на Услугата.

Чл.10 МайТВ може по своя преценка да предостави, като част от свои промоционални кампании, възможност за заплащане на част или на пълния размер на дадена такса, дължима за използване на Услугата, чрез ваучер и/или промоционален код. В такива случаи условията за осъществяване на плащането и използването на предоставения ваучер и/или промоционален код се определят за конкретната промоция. Доколкото в конкретната промоция не са предвидени специални условия, се прилагат тези Общи условия.

Чл.11(1) Потребители, които се регистрират и абонират за абонаментен план за първи път, получават възможност да ползват безплатно Услугата в рамките на еднократен седемдневен тестов период. Тестовият период започва да тече от активирането на Услугата по чл. 7, като срокът на избрания абонаментен план се удължава със 7 дни. За да получат правото да ползват 7-дневния безплатен тестов период, Потребителите трябва да са създали валиден потребителски профил, да са избрали предпочитан начин на плащане и да са регистрирали платежното си средство, съгласно чл. 2 по-горе. В този случай таксата за избрания абонамент ще бъде изтеглена едва след изтичането на 7-дневния тестов период, при условие, че преди това Потребителят не се е отказал от Услугата, по реда на алинея 3 по-долу.

(2) Ползването на тестов период за ползване на Услугата на даден Потребител е еднократно, независимо от броя на раплащателните механизми, които последния е предоставил.

(3) В случай, че до изтичането на тестовия период, Потребителят не заяви че прекратява договора за ползване на Услугата с незабавно действие, като изпрати изрично известие на следния адрес: support@bgtime.tv, страните приемат, че е съгласен да продължи да я ползва в рамките на абонамента, посочен в потребителския профил. Първият абонаментен период започва да тече от деня на изтичане на тестовия период.

(4) При липса на изрично прекратяване по предходната алинея, след изтичането на седемдневния срок от дебитната/кредитната карта на Потребителя се удържа такса в размер, съответстващ на посочения от него абонаментен период за ползване на Услугата.

Права и задължения на страните

Чл.12(1) МайТВ има право да:

Чл.13 Потребителите са уведомени, че всеки един от третите лица – доставчици на медийни услуги, които осигуряват цифровото съдържание, предлагано при ползване на Услугата, има право по всяко време едностранно и без предупреждение да променя предоставяното цифрово съдържание, за което МайТВ не носи отговорност. Крайните Потребители нямат право на каквито и да е претенции към МайТВ в случай на промяна в съдържанието предоставяно от страна на доставчиците на медийни услуги, които са част от Услугата, до която им е предоставен достъп.

Чл.14(1) Потребителите имат право да ползват Услугата и предоставения им достъп до съдържание единствено при спазване на условията и изискванията, определени от МайТВ, общите условия и действащото българско законодателство.

(2) Потребителите нямат право да използват предоставения им достъп за търговски цели, да представят публично аудио-визуалното съдържание, да предоставят на трети лица възможност за достъп до съдържанието, да записват или запазват по друг начин копия на аудио-визуалното съдържание, да предоставят на трети лица по какъвто и да е начин копия на това съдържание, както и да им предоставят каквито и да е услуги, свързани с предоставения им достъп до съдържание.

(3) Всички неправомерни действия на Потребителите или други действия, противоречащи на Общите условия, които имат или биха могли да имат за последица застрашаване работоспособността на уебсайта bgtime.tv, на Услугата или дейността на МайТВ като цяло, както и действия, които водят или биха могли да доведат до нарушаване на права върху обекти на интелектуална и/или индустриална собственост или други права и законни интереси, ще бъдат смятани от МайТВ за нарушаване на Общите условия.

(4) В случай на нарушение на Общите условия, МайТВ има право да предприеме спрямо съответния Потребител всички действия, предвидени в настоящите Общи условия и в приложимото законодателство.

Чл.15(1) Потребителите нямат право да прехвърлят на трети лица свои права или задължения или да предоставят на трети лица възможност да упражняват изцяло или отчасти техни права, възникнали от отношенията им с МайТВ във връзка с използването на Услугата.

(2) Потребителите се съгласяват, че МайТВ има право да прехвърля на трети лица изцяло или отчасти правата и/или задълженията си по правоотношенията с тях.

Чл.16 Потребителите са длъжни да заплащат по определения от МайТВ.БГ начин дължимите суми за ползване на Услугата, имат право да искат информация относно условията за ползването и и могат да сигнализират МайТВ за забелязани проблеми, свързани с ползването на Услугата на следния адрес: support@bgtime.tv.

Закупуване на стоки, предлагани на уебсайта bgtime.tv.

Чл.17 (1) Всеки Потребител, който притежава валиден потребителски профил, може да закупува стоките, предлагани на уебсайта bgtime.tv.

(2) За да поръча избраната стока, Потребителят следва да избере съответната стока, да въведе данни за доставка (две имена, адрес за доставка, включително пощенски код, и телефонен номер за връзка) и да извърши плащане на посочената цена на стоката чрез някой от предлаганите на уебсайта методи за плащане, като извърши всички необходими действия за осъществяване на плащането, в зависимост от съответния метод на плащане. МайТВ не е длъжна да обработва поръчки и да доставя стоки, за които не е получила надлежно плащане на цената. Цената на стоката е тази, която е посочена на уебсайта bgtime.tv към момента на извършване на поръчката.

(3) След получаване на плащането и предоставяне на поръчаната стока на куриер, МайТВ изпраща потвърждение за приетата поръчка и номер за проследяване на доставката чрез съответната куриерска фирма. От този момент се счита, че между МайТВ и Потребителят е сключен договор за продажба на поръчаната стока, към който са приложими разпоредбите на членове 17–19 от Общите условия. Останалите разпоредби на настоящите Общи условия се прилагат съответно и към договора за продажба, където е приложимо.

(4) Срокът на доставка е до 30 дни от датата на изпращане на потвърждението по ал. 3. Доставката се извършва чрез куриер, с който МайТВ има сключен договор, до адреса за доставка, посочен от Потребителя при извършване на поръчката. Потребителят носи отговорността за грешно въведени данни.

(5) МайТВ отговаря за всяка липса на съответствие на закупена от Потребителя чрез уебсайта bgtime.tv стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до две години след доставянето й, при условие че са спазени разпоредбите относно рекламацията по чл. 29 по-долу.

Право на отказ от договор за продажба на стоки.

Чл. 18 (1)Потребителят има право да се откаже от договора за продажба, без да посочва причина за това, в 14-дневен срок от датата на получаване на стоката от Потребителя или от трето лице, посочено от Потребителя. При отказ от договора, Потребителят не дължи обезщетение, неустойка или заплащане на каквито и да е разходи, с изключение на разходите по връщане на стоката, посочени в алинея 5 по-долу, или допълнителни разходи, свързани с избран от Потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган на уебсайта bgtime.tv, ако има такива.

(2) За да упражни правото си на отказ, Потребителят изпраща на адрес support@bgtime.tv, недвусмислено искане за отказ от договора за продажба, което трябва да съдържа поне информация за закупената стока, датата на поръчката (и доставката, ако е приложимо), имената на Потребителя, адрес и телефон за връзка. Потребителят може да използва приложения стандартен формуляр за отказ (Приложение № 1 към настоящите Общи условия), но това не е задължително. Ако използва стандартния формуляр за отказ, Потребителят трябва да попълни всички задължителни полета и да изпрати попълнения формуляр до: support@bgtime.tv. За да се спази срока за отказ от договора, е достатъчно Потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора по алинея 1 по-горе.

(3) Ако в срока по ал. 1 Потребителят се откаже от договора за продажба, МайТВ ще възстанови всички получени от Потребителя плащания, включително разходите за доставка на стоката (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган на уебсайта bgtime.tv, ако има такива), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която МайТВ получи уведомлението за отказ от договора. МайТВ ще извърши възстановяването, като използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната трансакция, освен ако Потребителят изрично се съгласи за друг начин на възстановяване на средствата; Във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Потребителя.

(4) МайТВ има право да отложи възстановяването на плащанията по ал. 3 до получаване на стоките обратно или докато Потребителят не представи надлежни доказателства, че е изпратил обратно стоките на МайТВ, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

(5) В случаите, когато Потребителят е получил стоки във връзка с договора за продажба, той трябва да изпрати или да предаде стоките обратно на МайТВ на адреса, посочен в чл. 1, ал. 1, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който е информирал МайТВ за отказа си от договора. Срокът се счита за спазен, ако Потребителят изпрати обратно стоките преди изтичане на 14-дневния срок по предходното изречение. Потребителят трябва да поеме преките разходи по връщане на стоките. Потребителят отговаря единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

Право на отказ от договор за ползване на Услугата.

Чл. 19(1) Потребителят има право да се откаже от договора за ползване на Услугата, без да посочва причина за това, в 14-дневен срок от датата на сключване на договора съгласно чл. 2 по-горе. За избягване на съмнение този 14-дневен срок не се удължава със срока на 7-дневния безплатен тестов период по чл. 11, когато Потребителят има право на такъв тестов период. При отказ от договора за ползване на Услугата по настоящия член, Потребителят не дължи обезщетение, неустойка или заплащане на каквито и да е разходи.

(2) За да упражни правото си на отказ по този член, Потребителят изпраща на адрес support@bgtime.tv, недвусмислено искане за отказ от договор за предоставяне на цифрово съдържание за ползване на Услугата, което трябва да съдържа поне информация за закупения абонамент, датата на поръчката, имената на Потребителя, адрес и телефон за връзка. Потребителят може да използва приложения стандартен формуляр за отказ (Приложение № 1 към настоящите Общи условия), но това не е задължително. Ако използва стандартния формуляр за отказ, Потребителят трябва да попълни всички задължителни полета и да изпрати попълнения формуляр до: support@bgtime.tv. За да се спази срока за отказ от договора, е достатъчно Потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора по алинея 1 по-горе.

(3) Ако в срока по ал. 1 Потребителят се откаже от договора по този член, МайТВ ще възстанови цялата заплатена от Потребителя такса за ползване на Услугата по договора в пълен размер, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която МайТВ получи уведомлението за отказ от договора. МайТВ ще извърши възстановяването, като използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната трансакция, освен ако Потребителят изрично се съгласи за друг начин на възстановяване на средствата; Във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Потребителя.

(4) След изтичане на 14-дневния срок за отказ от договора за ползване на Услугата по настоящия член Потребителят може да прекрати договора съгласно разпоредбите на чл. 20 – 23 по-долу.

Срок на договора. Прекратяване

Чл.20 (1) Договорът за ползване на Услугата може да бъде прекратен от всяка от страните с едномесечно предизвестие. Периодът на достъп до услугата съответства на периода на избрания абонамент и започва да тече след заплащане и активиране на Услугата.

(2) С изтичане на 1 година от последният ползван абонамент или от датата, на която е създаден потребителски профил, от който не е извършвано плащане за абонамент, договорът се прекратява автоматично, след което МайТВ има право да заличи потребителския профил на неактивния потребител.

Чл.21 Потребителят има право да прекрати договора едностранно чрез изпращане на писмено известие до МайТВ. Ако прекрати договора преди изтичането на заплатения от него абонаментен план, той не може да претендира връщане на неизползваната сума за остатъка от периода на договора.

Чл.22 МайТВ има право да прекрати едностранно и без предизвестие договора с Потребителя, без да дължи връщане на платени от Потребителя суми или друго обезщетение, в случай че е установило нарушение на Общите условия от страна на Потребителя.

Чл.23 В случай на прекратяване на договора от страна на Потребителя поради несъгласие с публикувани нови Общи условия, на връщане подлежат пропорционална част от предплатените до края на срока на договора суми, които ще останат неизползвани.

Интелектуална собственост

Чл.24(1) При ползване на Услугата, Потребителят получава достъп до съдържание, което може да включва закриляни от закона обекти. Цялото цифрово съдържание, както и произведенията и изпълненията, съдържащи се в него, достъп до които се предоставя чрез Услугата, представляват защитени обекти на интелектуална собственост, включително на авторски и сродни на тях права, правата върху които остават собственост на съответните правоносители. Потребителите са длъжни да не нарушават правата на съответните правоносители с използването на Услугата.

(2) Уебсайта bgtime.tv съдържа информация, изображения, материали, функции и др., които представляват защитени обекти на интелектуална собственост, включително авторски и сродни на тях права, които са собственост на МайТВ. Потребителите имат право да използват тези обекти само с оглед ползването на Услугата. За всякакво друго използване на тези обекти е необходимо предварителното съгласие на МайТВ.

(3) Използването на Услугата в нарушение на разпоредбите на Общите условия може да съставлява и нарушение на права върху обекти, които са предмет на чужда интелектуална и/или индустриална собственост, както и на други защитени от закона права и законни интереси на МайТВ и/или на трети лица. За всяко нарушение по този член съответният краен Потребител поема за своя сметка цялата отговорност - гражданска, административно-наказателна или наказателна и заплащането на наложени от компетентен орган санкции и/или обезщетения на засегнатите лица.

Отговорност

Чл.25(1) Потребителят отговаря за верността и опазването в тайна на своите потребителски имена, пароли или каквито и да било други данни, предоставени във връзка с регистрация и/или ползване на Услугата. Той носи цялата отговорност, произтичаща от предоставянето и използването на данни в нарушение на Общите условия, като МайТВ не отговаря за вреди вследствие на посочване на неверни данни при заявяването на услугите или поръчването на стоки, както и за вреди, произтекли вследствие на неправомерен достъп до Услугата чрез използване на чужди данни за достъп.

(2) Потребителят незабавно уведомява МайТВ за всеки забелязан случай на неправомерен достъп до Услугата чрез използване на потребителското му име и парола, както и във всички случаи, когато според Потребителя съществува опасност от такова използване. Той отговаря за всички действия, извършени чрез използване на потребителското му име и парола от него или от трети лица, в случай че Потребителят не е уведомил МайТВ в разумен срок.

Чл.26(1) Потребителят разбира възможността за евентуални прекъсвания и друг вид технически или софтуерни затруднения при осъществяване на интернет свързаността до уебсайта bgtime.tv, които могат да възникнат независимо от положената от страна на МайТВ грижа. С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява, че доколкото МайТВ не осигурява свързаността, свързана с предоставяне на Услугата последното не носи отговорност за претърпени вреди или пропуснати ползи свързани с прекъсвания или затруднения при осъществяването на интернет свързаността до уебсайта bgtime.tv, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

(2)МайТВ не носи вина и отговорност за:

(3) МайТВ не носи отговорност за прекъсване на Услугата или влошаване на нейното качество в случай, че крайният Потребител е в неизпълнение на свое задължение.

(4) По смисъла на Общите условия „извън контрола на МайТВ“ е всяко действие или бездействие на краен Потребител или трето лице, неработоспособност на интернет свързаност, или каквато и да е друга причина, независеща от МайТВ, водеща до влошено качество или прекъсване на Услугата или до невъзможност същата да се ползва необезпокоявано, включително, но не само: поради неправилно боравене с техника и оборудване от страна на Потребител или трето лице, неизпълнение на задължение на Потребител във връзка с ползването на Услугата, хакерска атака върху сайта bgtime.tv, форсмажорно обстоятелство и други обстоятелства, които не се дължат на виновно поведение от страна на МайТВ.

Чл.27(1) МайТВ има право да спира или прекратява предоставянето на Услугата в случай, че Потребителят нарушава свои задължения, свързани с ползването и/или заплащането на Услугата, в случай на извършване на неправомерни действия или по разпореждане на компетентен орган, като предоставянето на Услугата може да се възобнови при отстраняване на нарушението или отмяна на разпореждането, а в случай на прекратяване има право и да заличи регистрацията на виновния Потребител.

(2) Предплатените от Потребителя такси, отнасящи се за периода на спиране на предоставянето на Услугата съгласно ал. 1, респ. периода след прекратяване на Услугата съгласно ал. 1 не подлежат на възстановяване.

(3) В случай на нарушаване на разпоредбите на Общи условия,освен правата по ал. 1 МайТВ има право и да:

Чл. 28 МайТВ не носи отговорност за наличността и качеството на съдържанието или стоките и услугите, доведени до знанието на Потребителя чрез публикувани на уебсайта bgtime.tv електронни препратки, рекламни банери и други съобщения на трети лица. То не носи отговорност за претърпени вреди, включително пропуснати ползи, настъпили вследствие изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали, информация или друго съдържание, станали достъпни чрез уебсайта bgtime.tv.

Рекламации. Спорове.

Чл.29(1) Всеки Потребител има право да отправи рекламация до МайТВ в случай, че Услугата не може да бъде използвана или при друго несъответствие на Услугата или на стока, закупена от уебсайта bgtime.tv, поради причини, за които МайТВ отговаря.

(2) Рекламация се подава от засегнатия Потребител устно или в писмен вид в срок до 14 дни от откриване на несъответствието в Услугата, а в случай на рекламация на стока – в срок до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. Писмените рекламации следва да се изпратят до МайТВ на следната електронна поща: support@bgtime.tv.

(3) Рекламацията трябва да съдържа задължително най-малко следната информация и документи: в какво се състои оплакването и несъответствието на Услугата или стоката, кога и при какви обстоятелства е констатирано; предпочитания от Потребителя начин на удовлетворяване на рекламацията, съответно размер на претендирана сума и адрес за контакт, ако е различен от посочения при регистрация имейл адрес; доказателство, че цената на стоката или таксата, дължима за използване на Услугата, е надлежно заплатена за абонаментния период, в който е възникнало основанието за рекламация; описание на техническите параметри на устройствата и скоростта на интернет връзката на Потребителя, посредством които се ползва Услугата; протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на Услугата или стоката, други документи, установяващи претенцията по основание и размер, както и всякакви други относими към случая факти и обстоятелства по преценка на крайния Потребител.

(4) След получаване на рекламация, МайТВ открива рекламационна процедура. В случай че въз основа на получената съгласно ал. З информация рекламацията бъде преценена за основателна, МайТВ удовлетворява рекламацията по предпочетения от Потребителя начин. В случай на поискан отбив от цената или възстановяване на заплатена сума МайТВ има право да предложи на Потребителя обезщетение, изразяващо се в предоставяне на допълнителен период от време за ползване на Услугата, след изтичането на заплатения от Потребителя абонамент, отговарящ на периода, през който Потребителя не е могъл да използва Услугата, съответно на намалената стойност на стоката поради несъответствието.

Чл.30 Споровете между МайТВ и Потребителя се решават чрез преговори, а ако това се окаже невъзможно, или страните не са стигнали доброволно до споразумение по взаимно съгласие, се отнасят за разрешаване пред компетентния съд. Страните се съгласяват, че в случай на спор между тях ще се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Недействителност

Чл.31 Страните се съгласяват, че недействителност на дадена клауза няма да доведе до недействителност на Общите условия. При установяване на недействителна клауза в Общите условия, същата се заменя или от повелителните норми на българското законодателство или от установената в подобни случаи съдебна и/или търговска практика, а останалата част на Общите условия запазва своята сила.

Защита на личните данни

Чл. 32 МайТВ извършва обработване на личните данни на Потребителя в съответствие с действащото законодателство и предприема необходимите мерки за защита на личните данни съгласно регулациите в сила към съответния момент. Информация за основанията, целите, начина на обработване на лични данни, мерките за защита и правата на Потребителите е налична в Уведомлението за защита на личните данни, което е достъпно на уебсайта bgtime.tv на адрес: https://bgtime.tv/privacy

Заключителни разпоредби

Чл.33 (1) Писмените изявления и съобщения предвидени в Общите условия се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на съобщения по електронна поща, натискане на бутон или отметка в уебсайта bgtime.tv, доколкото изявлението е технически записано по начин, който дава възможност да бъде възпроизвеждано Страните се съгласяват, че в отношенията помежду им обикновеният или усъвършенстваният електронен подпис ще имат правното действие на саморъчен и ще обвързва страните с направените електронни волеизявления.

(2) E-mail адрес на МайТВ за кореспонденция с крайни Потребители: support@bgtime.tv.

(3) Потребителят посочва адрес на електронна поща за кореспонденция в потребителския си профил, като съобщенията, изпратени на посочения адрес, се считат за надлежно изпратени и приети.

(4) В случай, че поради някаква причина, Потребителят посочи невалиден е-мейл адрес или електронната поща на Потребителя бъде деактивирана, или вече не съществува, а Потребителя не е уведомил за това МайТВ като предостави своевременно нов електронен адрес за контакт, всички съобщенията, изпратени на последния известен адрес на електронна поща, ще се считат за надлежно изпратени и приети.

Чл.34 За неуредените в Общите условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл.35 Общите условия влизат в сила от 30.11.2018 г.За "МайТВ.БГ" ЕООД подпис:                                                           /управител/