Защита на лични данни

Политиката за защита на личните данни на „МайТВ.БГ” ЕООД представлява зачитане и защита на неприкосновеността на личния живот на нашите потребители. „МайТВ.БГ” ЕООД няма да разкрива Вашата лична информация на трети страни без Вашето съгласие. Това, разбира се, включва и имейл адресите.

За съжаление, не може да се гарантира пренос на данни през интернет, който да бъде 100% сигурен. В резултат на това, докато ние се стремим да защитим личната ви информация, „МайТВ.БГ” ЕООД не може да гарантира сигурността на всяка информация, която се предава на нас или от нашите онлайн продукти или услуги, и Вие правите това на свой собствен риск. След като получим Вашата информация, ние полагаме най-големите ни усилия, за да гарантираме сигурност в рамките на нашите системи.

„МайТВ.БГ” ЕООД може да разкрие информация за потребители, ако вярваме, че това е разумно и необходимо; при съобразяване с юридическо искане като съдебна заповед; за защита на безопасността на всяко лице; за справяне с измамите, или за защита на правата и собствеността на „МайТВ.БГ” ЕООД.